ZAHRADNÍ JEZÍRKA - STAVBA

VŠEOBECNÉ INFORMACE O VODĚ

Zahradní jezírka - Rybníčky - Jezírkové filtry - Folie - Čerpadla - UV zářiče - Stavba jezírka

Naše planeta se odlišuje od všech ostatních, které známe, jednou látkou, a to je voda, i když se v malém množství vyskytuje i na jiných planetách. Při pohledu z vesmíru vypadá Země jako modrobílá planeta: bílá od vodní páry a modrá od vody. A zákonitě všechny formy života závisejí na vodě.
Část zemského povrchu s obsahem vody v kapalném skupenství nazýváme hydrosféra. Většinu povrchu Země (71 %) tvoří slaná voda, ta tvoří 97 % celého vodstva na naší planetě. Obsahuje průměrně 35 g solí v jednom litru. Z toho 77,8 % chloridu sodného (NaCl), 10,9 % chloridu hořečnatého (MgCl2) a další soli jako síran hořečnatý, síran vápenatý, síran draselný a jiné. Sladká voda tvoří jen nepatrnou část hydrosféry - 3 %, přičemž 69 % této vody je v ledovcích, které jsou v polárních oblastech. Dalších 30 % je voda podzemní a jen necelé procento tvoří voda povrchová a atmosférická. Voda je chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Je základní podmínkou pro existenci života na Zemi. Za normální teploty
a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích: v pevném - led, v kapalném - voda a v plynném - vodní pára. Vodné roztoky mohou vykazovat kyselou, neutrální nebo zásaditou reakci. Kyselost (acidita) a zásaditost (bazicita) se vyjadřuje ve stupnici hodnot pH. Rozsah stupnice je od 0 do 14 pH, přičemž hodnotě pH 7 odpovídá roztok neutrální. Hodnoty nižší označují roztok kyselý, hodnoty vyšší zásaditý čili alkalický. Vody kyselé jsou obvykle bez života, protože se v nich nevytváří plankton ani bakterie.

Zahradní okrasná a koupací jezírka

Kromě toho, podíváme-li se v našich klimatických podmínkách do volné přírody, zjistíme, že bezbarvá, průzračná voda se ve vodních tocích a nádržích vyskytuje jen výjimečně. Přitom zdaleka není pravda, že za všechno znečištění může člověk. Zákal vody způsobují kromě volně rozptýlených částeček půdy a hrubého prachu, které se do vody dostávají především větrem a splachem z okolí, především řasy a mikroorganismy, které jsou v naší přírodě domácí a vodní prostředí je pro ně přirozeným živlem. I silně zakalená voda tudíž může být z čistě biologického hlediska naprosto v pořádku a nezávadná, tj. ve skutečné biologické rovnováze, v zahradním jezírku se nám
ale líbit nebude. Křišťálově průzračné sladkovodní nádrže se
ve volné přírodě zpravidla vyskytují za okolností, které bychom mohli označit za extrémní. Nejčastěji bývá splněna jedna
nebo více z následujících podmínek: trvale velmi nízká teplota vody (obvykle max.do 10°C) , silný nedostatek světla, absence živin, velmi nízké pH, přítomnost vysokých koncentrací některých rozpustných minerálů.

V každém jezírku vznikají z výkalů ryb, nespotřebované potravy, odumřelých rostlin, odpadní látky, které se
ve vodě rozkládají a vznikají tak nejrůznější sloučeniny dusíku, které při překročení určitých hodnot pak působí toxicky na ryby. První a nejnebezpečnější takovou sloučeninou je amoniak NH3, který je však působením bakterií přeměněn na o něco méně jedovaté dusitany NO2 a ty v konečné fázi další bakterie rozkládají na dusičnany NO3, které jsou škodlivé už jen při velmi vysokých koncentracích. Dusičnany jako konečný produkt oxidace těchto sloučenin, tj. procesu nitritace a nitrifikace, se ve vodě hromadí a jejich únosnou hodnotu udržujeme pravidelnou částečnou výměnou vody v naší nádrži. Toxicita čpavku-amoniaku závisí také na hodnotě pH vody, při hodnotách pH výrazněji vyšších než 7,0 stoupá ve vodě podíl velmi toxického amoniaku NH3 na úkor méně škodlivého amonného kationtu NH4+. V kyselé vodě s pH menším než 7,0 je tedy prakticky přítomné už jenom téměř neškodné amonium NH4+, jež zároveň spotřebovávají rostliny pro svou výživu.

PŘÍPRAVA, ÚČEL, PROJEKT, STAVBA JEZÍRKA

Po důkladném naprojektování budoucího díla nastupuje samotná realizace. Každá zahrada, která disponuje zahradním jezírkem získává na kráse. Neméně příjemná je také akustická kulisa, která vzniká příchodem živočichů a nebo vytvořením potůčku, fontány či vodních kaskád. Prakticky každý si může vybudovat vodní plochu, která bude vyhovovat jeho představám a prostorovým a finančním možnostem, až po nejnáročnější projekty s můstky, vodopády, gejzíry a nočním osvětlením. Musíme se rozhodnout zda je pro nás důležitější architektura anebo flóra
a fauna. Chceme chovat ryby anebo radši vytvořit jezírko pro radost našich dětí?

POPTÁVKA NA TECHNOLOGIE JEZÍRKA

Pokud si chcete nechat spočítat cenu technologie jezírka, můžete k tomu využít náš e-mail: info@gool.cz

NĚKOLIK RAD PRO VYTVOŘENÍ OKRASNÉHO ZAHRADNÍHO JEZÍRKA

Zahradní jezírka - Stavba jezírka

1. Stanoviště pro zahradní jezírka

Jezírko by nemělo být umístěno v trvalém stínu, ale ani
na místě osluněném po celý den. Není vhodné ani místo pod košatými listnatými stromy, které znečišťují hladinu padajícím listím. Ideální je místo, kam slunce svítí asi pět hodin denně. Chcete-li, aby některé rostliny a ryby v rybníčku přezimovaly, měla by jeho hloubka být větší než 80 cm.

2. Co potřebujeme

Pro rybníček do 4 m2 plochy hladiny je vhodnější použít plastové nádrže různých tvarů a velikostí tj. od 110 až 800 litrů. Pro rybníčky větší je ideální použití fólií (EPDM a PVC folie o síle 0,5, 1 a 1,5 mm a šířce 2, 4, 6 a 8 m a velkorozměrové plachty do rozměru 20 x 20 m). Na 1000 litrů vody by mělo připadnout nejvýše 20 - 25 cm celkové délky ryb, to znamená například dvě ryby o délce 12 cm. Vodní hladina by měla být zhruba z jedné třetiny pokryta vodními rostlinami. Vodní efekty - kaskády, vodní zvony, chrliče, gejzíry nejsou jen krásné, ale zároveň vysoce funkční při ochlazování a okysličování vody v rybníčku v letních měsících.

3. Postup - menší jezírka

Pokud vaše volba padla na menší jezírko a vybrali jste si již nádrž, která odpovídá vašim představám, můžeme začít s budováním. Obvod rybníčku si vyznačíme zahradní hadicí nebo provázkem a vykopeme. Drny vyrýváme opatrně, aby bylo možné je po zapuštění rybníčku použít na zakrytí jeho okrajů. Po vyhloubení asi 15 cm pobřežní zóny si vyznačíme jednotlivé hloubkové stupně. Rovnoměrnost okrajů a hloubku jednotlivých hloubkových úrovní kontrolujeme průběžně pomocí latě a vodováhy.

Když je jáma dostatečně vyhloubena, můžeme usadit nádrž. Důležitá je přesná rovina, aby po naplnění vodou nedocházelo na jedné straně k přetékání vody a na druhé straně k vysychání pobřežní oblasti. Usazení rybníčku zafixujeme tak, že jej naplníme do jedné třetiny vodou, obsypeme zeminou a její zbytky spláchneme vodou
do prostoru mezi nádrží a stěnou jámy. Okraj jezírka obložíme drny.

4. Postup - větší zahradní jezírka

Zahradní okrasné jezírko

Při budování většího zahradního jezírka postupujeme obdobně. Protože je však zejména uložení a svaření fólie záležitostí vyžadující dostatečné zkušenosti, doporučujeme svěřit jejich vytvoření odborníkům.

Po osázení rostlinami je vhodné začít s účinnou filtrací. Mějte na paměti, že na účinnou filtraci má vliv správná volba filtračního zařízení a výkon filtračního čerpadla, které by mělo být schopno přečerpat přes filtr obsah rybníčku zhruba pětkrát za den. Důležité je i správné osazení fontánovými čerpadly
s vodními efekty.

5. Správné umístění jezírka

Své jezírko umístěte v místě, které dobře znáte.
To je především důležité v rodinách, kde jsou děti. Váš rybníček by neměl ležet přímo pod stromy, neboť padající listí rybníček znečišťuje a narušuje biologickou rovnováhu. Výrůstky kořenů by mohly rybníčkovou fólii poškodit nebo plastový rybníček posunout nebo pozdvihnout
z vodovážné pozice. Přímé slunce by nemělo na Váš rybníček přes den svítit více jak 6 hodin. Zbývající čas dne
by měl být rybníček ve stínu. Označte si zahradní hadicí polohu a tvar jezírka. Podle označení se může každý člen rodiny podílet na výběru správného místa a můžete také vysledovat průběh slunce a stínu na vybraném místě. Fólie nebo rybníček? Rozhoduje velikost.

Jestliže má být hladina Vašeho rybníčku větší než 4 m2, pak zvolte rybníček foliový, neboť tak můžete navrhnout formu a velikost zcela dle svých představ. Kromě toho jsou fóliové rybníčky při této velikosti nákladově výhodnější. Jestliže plánujete menší rybníček než 4m2, je lépe zvolit některý z plastových rybníčků, které mají jednotlivé zóny tvarovány tak, aby pobřežní i ostatní rostliny měly svoji potřebnou minimální hloubku. S pomocí fólie se dají rybníčky o této velikosti vybudovat jen těžko nebo s výrazně vyššími náklady.

6. Čím hlubší jezírko, tím lépe!

Jáma pro zahradní okrasné jezírko

Průměrná hloubka rybníčku by měla být minimálně 40 cm. Čím hlubší bude rybníček, tím lépe a rovnoměrněji se bude udržovat teplota vody. Vše, co je zahloubeno v zemi, je méně závislé na venkovní teplotě. Správně zvolená hloubka rybníčku má značný vliv na to, aby se v létě rybníček nepřehříval a v zimě zcela nevymrzl. Velmi důležité je správné rozmístění rostlinných zón. Bažinatá zóna by měla vést kolem celého rybníčku jako žlábek, s přívodem vody jen na několika místech. Tak vznikne močálovitá zóna , kde se daří nejkrásnějším rostlinám, např. Kyprej a Vrbina. Hloubka : 0-10 cm. Plochá vodní zóna se napojuje na bažinatou zónu a je hluboká cca 20-40 cm.
Zde rostou velmi vysoké rostliny jako např. Orobinec,
které mohou vyrůst až do výše 250 cm. Hlubinná zóna by měla mít hloubku 60-150 cm . Většina rostlin hlubinné zóny má listy či květy na vodní hladině, jako např. Plavín a Leknín.

7. Správná síla fólie

Folie pro zahradní okrasná a koupací jezírka

Síla fólie je dána plánovanou hloubkou rybníčku,neboť čím větší má být hloubka rybníčku, tím silnější folii musíme zvolit. Rybníček do 10 m2 plochy hladiny, či do hloubky 90 cm, může být zhotoven z fólie o síle 0,5 mm. Větší rybníčky, maximálně do hloubky 200 cm, by měly být zhotoveny z fólie 1 mm.

8. Jaký typ fólie je vhodný pro jezírka?

Každý materiál má rozdílné vlastnosti při zpracování, trvanlivost, přizpůsobivost k podloží a vztah k životnímu prostředí. PVC fólie jsou nejpoužívanější, neboť jsou flexibilní, měkké a nechají se dobře lepit. Eventuelní pozdější opravy jsou u PVC fólií mnohem jednodušší. PE fólie jsou vyrobeny
z polyethylenu, který je vstřícnější k životnímu prostředí. Nejlépe se hodí k použití v jednom kuse, aniž by se musel lepit. EPDM-fólie je vyrobena z flexibilního syntetického kaučuku. Tyto fólie vydrží mnohem větší zatížení a dobře se zpracovávají. Náklady na kaučukovou fólii jsou ale vyšší než např. u PVC fólie. Na eshopu naleznete fólie a další příslušenství pro zahradní okrasná a koupací jezírka.

9. Zjištění rozměru folie

Folie pro zahradní okrasná a koupací jezírka

Můžete si koupit folii ještě před tím, než vyhloubíte jámu.
Pro výpočet velikosti folie použijte následující vzorec:
délka rybníčku + 2 x hloubka rybníčku + 100 cm = délka folie šířka rybníčku + 2 x hloubka rybníčku + 100 cm = šířka folie.

10. Jak zjistíte netěsné místo v jezírku?

Jestliže máte podezření, že je Váš rybníček poškozen a ztrácí vodu, tak vypněte všechna čerpadla a nechte hladinu rybníčku zklidnit. Posypte hladinu jemnou moukou přes síto. Stav vody se snižuje a ukáže Vám, v které hloubce máte hledat díru. Nahromadění mouky v jednom místě nám ukáže polohu díry. Ne vždy je ztráta vody způsobena proražením folie. Často je to vinou nedostatečné nebo neexistující kapilární uzávěry.

11. Hospodaření s živinami

V každé kapce vody najdeme méně či více rozpuštěných živin, které přijímají rostliny v rybníčku. Rovnováha živin je pro rybníček velmi důležitá, neboť při jeho nedostatku mohou rostliny odumřít. Přebytek živin vede naopak
k silnému nárůstu řas. Odumřelé části rostlin, spadané listí, přebytečné krmení pro ryby se působením mikroorganismů rozkládají. Vzniká nitrit, který se v rybníčku mění na nitrát a posléze se stává opět živinou. Při tomto procesu se spotřebovává mnoho kyslíku, který pak chybí živočichům i rostlinám. Při akutním nedostatku kyslíku mohou odumřít i řasy a voda se silně zakalí. Postarejte se o dostatečné osázení rostlinami. Měla by být osázena 1/3 vodní hladiny, což zpravidla odpovídá uzavřenému rostlinném pásu okolo rybníčku. Zpočátku nevysazujte žádné ryby nebo jen málo a zredukujte krmení na minimum. Často mohou ryby žít v rybníčku zcela bez přídavku krmení. Jakmile vzniknou v rybníčku řasy, měly by být ihned vyloveny. Pomocí vodních efektů, či vzduchovacích čerpadla přiveďte kyslík. Použijte naše přípravky na odstranění řas.

12. Správné osázení jezírka rostlinami

Okrasné zaheadní jezírko Správná doba pro osázení je na jaře(od března). Aby se splnily požadavky rostlin a osázení vypadlo věrně, je potřeba vytvořit různě hluboké zóny pro osázení:

a) bažina(vlhká zóna) 0 až 10 cm
b) plochá vodní zóna- 20 až 50 cm
c) hluboká vodní zóna- více než 50 cm

PE- rybníčky mají již zóny pro osázení vytvořeny. Celkově by měla být asi 1/3 celkové plochy rybníčku osázena rostlinami, aby se zajistil dostatečný odběr živin. Pro osázení plochých pobřežních zón lze použít kokosovou rohož pro osázení břehů. Tato tkanina zadržuje nově vysázené rostliny na určeném místě a za 24 měsíců se plně rozpadne. Pro osázení příkrých stěn rybníčku slouží sázecí kapsy. Jako další pomocné výrobky pro sázení rostlin využijte košíky různých tvarů a velikostí. Díky košíkům se silně kořenící rostliny nekontrolovatelně nerozrůstají. Protože lekníny a jiné plovoucí listové rostliny nesnášejí postřik vodou, neměly by být sázeny v blízkosti stříkacích figur či fontán.

13. Mikroorganismy v jezírku

Mikroorganismy mají v rybníčku důležitou roli, jak jsme se již zmínili v kapitole „hospodaření s živinami" Můžete podporovat, když vytvoříte místo s ideálními životními podmínkami. V nově vytvořeném rybníčku nejsou obsaženy téměř žádné organismy. Vytvoření jejich dostatečného množství trvá zhruba čtyři týdny. Tento proces můžeme urychlit tak, že vlijete 2-3 vědra s rybniční vodou, v které již dobře funguje biotop nebo přidáte 2-3 plné dlaně spodní vrstvy kompostu, kde je již odpad zcela rozložen. Vyvarujte se časté výměně vody nebo čištění fólie či filtru. Tím vymyjete vzniklé mikroorganismy a rybníček bude za krátkou dobu zase kalný.

14. Dostatek kyslíku v jezírku

Postarejte se o dostatek kyslíku ve Vašem rybníčku. Voda se musí pohybovat, aby mohla žít. Nejvhodnější je např. pěnový sloupec, který promíchává vzduch z okolí s rybniční vodou. Dalšími prostředky jak okysličit vodu jsou např. stříkací figury, vzduchovací čerpadla.

15. Umístění čerpadla v zahradním jezírku

Obecně by nemělo být čerpadlo uloženo až na dno rybníčku, neboť by mohlo eventuelně nasávat bahno ze dna. Rovněž by se voda ze spodní oblasti rybníčku neměla míchat s povrchovou vodou, neboť v hluboké zóně má voda nejlepší kvalitu a nejnižší teplotu. Umístěte své čerpadlo cca v polovině hloubky rybníčku, nejlépe na kámen
či podstavec z cihel.

16. Výpočet výkonu čerpadla pro jezírka

Objem vody ve správně osázeném rybníčku s dostatečným přívodem kyslíku, by měl být filtračním systémem přefiltrován minimálně 4-5 krát za den. Zjistěte si proto orientační objem rybníčku vynásobením šířky, délky
a průměrné hloubky. Přesný objem lze zjistit při prvním napouštění rybníčku tak, že se zaznamená stav vodoměru před a po napuštění. Tento vypočtený či naměřený objem vynásobte 5 a tak zjistíte potřebný denní výkon čerpadla. Vydělením 24 hodinami získáte hodinový výkon čerpadla. Nyní víte, jak silné musíte mít čerpadlo,
které má zásobovat Váš filtrační systém.

17. Obsah filtru a rychlost toku

Filtr by měl být pokud možno co největší a voda by jím měla protékat co možno nejpomaleji. Tím bude zaručeno, že se filtr neucpe a mikroorganismy mohou zůstat aktivní. Často se kombinují silná čerpadla s malými filtry, výsledek se ale nedostaví.

18. Nechat filtr nepřetržitě běžet

Při uvedení filtru do provozu jsou výsledky filtrace zpočátku slabé. V průběhu následujících 3-4 týdnů se výsledek zřetelně vylepší. Hlavním důvodem je, že se ve filtru vytvoří mikroorganismy, které filtrační proces silně podporují. Trvalý provoz je nutný, neboť tím se neustále zásobují kyslíkem malí živočichové. Dlouhotrvající nečinnost čerpadla může způsobit odumření organismů a filtr ztratí enormně výkon. Proto byste měli nechat Váš filtr neustále v provozu a čistit jen v případě znatelného snížení výkonu filtračního čerpadla propláchnutím filtrační houbičky.

19. Odstranění vznášejících se řas ( zelené vody ) pomocí UV lampy

Efektivnímu rozvoji ve filtrační technice napomohlo používání UV lampy. Voda je vedena nejprve přes UV lampu, kde na vodu a řasy v ní obsažené působí ultrafialové paprsky. Silné UV paprsky způsobí, že se vznášející se řasy spojí a tím nabudou na objemu.

Venkovní filtr, který by bez UV složky neměl žádnou šanci filtrovat zelenou vodu, může nyní začít bojovat proti řasám. Ve filtru zbývá zelená bahnitá vrstva.

UV lampa nesmí být nikdy používána bez napojení na venkovní filtr, protože v tom případě díky UV paprskům vzniklé shluky řas padají na dno rybníčku a mohou být příčinou dalších problémů.

Zatímco filtr a čerpadlo by měly být stále v provozu, UV lampu lze použít jen při silném zelenání vody.
Často postačí jen několikahodinové pravidelné zapnutí v průběhu dne a zaznamenáte zřetelné zlepšení.

20. Ryby v jezírku

Ryby v zahradním okrasné jezírku

Počítá se asi s 20 cm délky ryb na 1000 litrů vody.
Při nasazení ryb počítejte také s tím, že ryby během času vyrostou a rozmnoží se. Počet ryb by měl být ročně kontrolován a usměrňován, neboť příliš mnoho ryb často způsobuje kalnou vodu, tvorbu řas, poškození rostlin a nemoci ryb.
Díky nadměrnému krmení ryb je hospodaření se živinami
v rybníčku narušeno. Při krmení mějte na paměti, že u ryb se při snížení teploty zpomaluje látková výměna, což souvisí se snížením aktivity a tím se sníženou potřebou potravy.
Pro obyvatele rybníčku to znamená, že při teplotě kolem 12 °C se doporučuje krmení přerušit. Pro rybníček s rybami je nutné dobré venkovní filtrační zařízení. Hloubka rybníčku by měla být minimálně 80 cm. Při koupi ryb se ptejte vždy na jejich přesné nároky a potřeby.

21. Správné čištění filtrů a jezírka

Filtrační náplň určenou pro mechanické čistění ( zbytky rostlin,výkaly ryb, chomáčky řas apod.) je potřeba podle stupně znečištění rybníčku každé 1 až 3 týdny propláchnout pod studenou vodou. Biologickou náplň čistěte až když je z velké části zanesená a průtok filtru je znatelně menší. Pro čištění vody v jezírku můžete použít stejné zařízení jako při čištění bazénu jako jsou čerpadla, skimmery, gule, biofiltry, UV zářiče apod. Vhodným pomocníkem při čištění vody v jezírku je i vodní vysavač. Jen je třeba dávat pozor, abyste při vysávání nevytrhali vodní rostliny nebo neublížili drobným živočichům.

Naše firma zajišťuje vše pro koupací, okrasná a zahradní jezírka včetně poradenství, montáže a servisu.